Drobečková navigace

Úvodem > ŠJ

ŠJ

Doba výdeje obědů:

11:45 - 13:00

Žádáme rodiče, aby dobu výdeje dodržovali, včetně odběrů do jídlonosičů.

Podmínky stravování ve školní jídelně - výdejně

Platba stravného:

Od 1. ledna 2011 se platba provádí převodem z účtu rodičů formou inkasa, nebo v hotovosti, k rukám vedoucí školní jídelny paní Nechvátalové v jídelně MŠ ve Stonařově v jí určených dnech. Úplata za stravování dítěte MŠ a žáka ZŠ je povinná. Neuhrazení stravy v termínu je považováno za závažné porušení podmínek stravování a může být důvodem k ukončení docházky dítěte do MŠ a stravování žáka ZŠ ve školní jídelně - výdejně v Dlouhé Brtnici.

Přihlašování a odhlašování stravy

Provádí se nejméně 1 den předem:

  • na telefonní číslo 602 441 676;
  • osobně u učitelky MŠ.

V případě nemoci dítěte lze odhlásit stravu dítěte v první den jeho nemoci, a to nejpozději do 07:00 hodin buď na výše uvedené telefonní číslo nebo osobně u učitelky MŠ. Na pozdější žádosti nebude brán zřetel. Docházku lze zkontrolovat i zpětně podle stravovacího výkazu.

Rodiče jsou povinni včas nahlásit změnu ve stravování svého dítěte přímo v MŠ – učitelkám, jinak se bude vycházet z nahlášeného stavu z předcházejícího dne. Jakmile nastane delší přerušení provozu MŠ, rodiče nahlašují i odhlašují stravu podle stávajících pravidel.

Jestliže si nahlášenou stravu nebude moci strávník zkonzumovat ve školní jídelně - výdejně, musí si ji strávník vyzvednout do svého jídlonosiče (MŠ svoje dózy z hygienického hlediska neposkytuje) nejpozději do 13.00 hodin z důvodu úklidu jídelny. Déle nelze stravu v MŠ uchovávat. Sní-li si strávník vyzvednutou stravu doma, potom mateřská škola nenese žádnou odpovědnost za případné zdravotní potíže.

Odpovědnost mateřské školy za pokrm končí při výdeji strávníkovi.

Stravné:

Aktuální výše stravného je vyvěšena na nástěnce na chodbě MŠ.

Platba za dovoz stravy:

Platba za dovoz stravy do školní jídelny - výdejny je povinná. (1 oběd = 3,00 Kč)

Stravné v době přerušení vyučování:

Budou-li žáci ZŠ požadovat stravu v době přerušení vyučování (prázdnin), zaplatí plnou cenu za stravu, to je hodnota potravin + mzdová režie + věcná režie = 55,- Kč + 3,-Kč za dopravu, celkem 58,- Kč za 1 oběd.

V době školních prázdnin jsou žáci ZŠ cizími strávníky.

Rozdělení strávníků

MŠ        

  • děti 3 – 6 leté

ZŠ         

  • žáci 7 – 10 letí
  • žáci 11 – 14 letí
  • žáci nad 15 let

Pro stanovení sazby stravy rozhoduje věk strávníka, který dovrší v daném školním roce, to je od 01.09. do 31.08. běžného roku.

Jiné:

S veškerými dalšími dotazy a problémy ohledně stravování se musí rodiče přímo obrátit na pí Nechvátalovou, vedoucí školní jídelny mateřské školy ve Stonařově, na čísle 567 319 318.

Není v naší kompetenci řešit všechny problémy a odpovědně zodpovědět případné dotazy.

V Dlouhé Brtnici, 01. 09. 2016