Drobečková navigace

Úvodem > > Historie ZŠ

Dějiny školy v Dlouhé Brtnici

Dějiny českého školství

K rozvoji českého školství došlo za vlády Marie Terezie (1740 až 1780) a jejího syna Josefa II. (1780 – 1790). V této době se o pokrok elementárního školství v Rakousku zasloužil opat Felbiger svojí školskou soustavou. Tato školská soustava byla zpracována pod názvem Všeobecný řád pro školy normální, hlavní a triviální. Řád obsahoval všechna základní ustanovení a císařskou sankci obdržela školská soustava 6. prosince 1774. Tereziánská úprava a prvotní rozvoj školství byl v dalším období brzděn především nedostatkem způsobilého učitelstva a násilným zaváděním němčiny do škol. Podle Felbigrovy školské soustavy vznikly školy hlavní, normální a triviální. Školy hlavní byly zřizovány ve větších městech, školy normální v důležitých centrech, kdežto školy triviální na venkově. Ve školách triviálních se děti učily psát, číst a počítat. Za vlády Josefa II. se rozvoj školství zpomaloval a po jeho smrti se úplně zastavil. V prvních dobách vlády jeho nástupce Josefa Františka Prvního, kdy války s Napoleonem zaměstnávaly celou Evropu, nebyla školám věnována žádná pozornost. Vraťme se ale k triviální škole v Dlouhé Brtnici a k jejím dalším osudům.

Triviální škola v Dlouhé Brtnici

Triviální škola v Dlouhé Brtnici byla zřízena roku 1776. Prvním učitelem se uvádí Michal Schneider, který zemřel 17. února 1806. Více zpráv o tomto učiteli se nedochovalo. V roce 1806 byla ke škole v Dlouhé Brtnici přiškolena Brtnička a Hladov. V počátečním období se učilo za velmi těžkých podmínek. Pro nedostatek místa seděly děti na zemi a učitel seděl na dětmi obsazené lavici. Postavení učitele bylo obzvlášť těžké - peněz dostával velmi málo, bydlel v nevyhovujícím prostředí a k vlastní obživě musel vykonávat i další funkce na vesnici. Dalším učitelem v Dlouhé Brtnici byl Lorenc Ossner. Z archivních zápisů se dovídáme, že musel neustále žádati o zlepšení svého postavení. Ze zápisů z roku 1819 vysvítá, že jeho roční příjem činil 58 zlatých. V roce 1825 se jeho postavení po stránce finanční přece jen zlepšilo. V roce 1857 chodilo do dvojtřídky 59 chlapců a 68 děvčat (z Dlouhé Brtnice 34 chlapců a 39 děvčat, z Brtničky 13 chlapců a 11 děvčat, z Hladova 12 chlapců a 18 děvčat). Vyučování bylo rozděleno tak, že v první třídě se učilo od 8 do 11 hodin, v druhé třídě od 13 do 15 hodin.

Vydáním základního zákona státního roku 1867 a zákona ze dne 25. 5. 1868 byla škola přeměněna na jednotřídku s rozděleným vyučováním polodenním. V roce 1882 byla znovu přeměněna na dvojtřídku s polodenním vyučováním. Zajímavé je služné nadučitele a učitele z této doby v porovnání se služným prvních učitelů. Služné nadučitele činilo 500 zlatých s 200 zlatými funkčního příplatku, služné učitele 300 zlatých. V roce 1862 byly zakoupeny první školní pomůcky a v roce 1884 byla zřízena školní žákovská knihovna.

Přestavba budovy

Školní budova byla ve velmi špatném stavu, a proto tehdejší nadučitel František Křivánek vyvíjel veliký nátlak na nadřízené orgány, aby byla vystavěna škola nová. Po dlouhých průtazích mělo být započato se stavbou nové školy. Proti stavbě se však postavili obecní představitelé a snažili se všemožným způsobem stavbě zabránit. Dosáhli svého - stará škola byla v roce 1867 přestavěna a nová se nestavěla. Z bytu učitele byla vybudována jedna učebna, druhá učebna z bývalé. Pro učitele byly zakoupeny dvě chalupy ve velmi chatrném stavu. Špatný stav školy však nebyl jediným důvodem ke stavbě nové školy. Dalším důvodem byl neustále se zvětšující se stav žáků. Zvyšování počtu žáků začalo ve školním roce 1871 / 1872.

  • 1871 / 1872 chodilo do školy 155 žáků,
  • 1873 / 1874: 225 žáků,
  • 1875 / 1876: 259 žáků atd.

Nedostatek místa pro vyučování byl zlepšen tím, že roku 1889 vystavěla obec Brtnička obecní školní budovu a v témže roce byla vystavěna obecní školní budova i na Hladově. Tím se počet žáků v roce 1890 / 1891 snížil na 117 žáků. V dalších letech se u přestavěné školní budovy upravovalo místo pro školní zahradu a letní tělocvičnu. Obec se opět k budování těchto objektů postavila negativně. Po obdržení příkazu z okresního hejtmanství v Jihlavě se obecní představitelé vymlouvali na polní práce a po skončení polních prací zase na to, že řemeslníci jsou na práci mimo obec. Nakonec museli přiložit ruce k dílu žáci i učitelský sbor. Konečně byla zahrada, tělocvična a okolí školy v roce 1894 upraveno.

20. století

Od 1. září 1901 do 1. března 1902 se učilo polodenně. V tomto školním roce začala nová školní rada úzce spolupracovat s učitelským sborem. Tato spolupráce přinesla škole mnoho užitku. Byla zároveň velkou vzácností a ze strany obecní školní rady pochopením významu školy. Složení zmíněné obecní školní rady bylo následující: František Kružík - předseda, František Pokorný - místopředseda, Josef Zvěřina - člen. Dne 26. června 1902 uspořádali učitelé za podpory obecní školní rady v hostinci Černý orel koncert ve prospěch školy. Návštěva byla veliká a vybralo se hodně peněz, které byly použity na nákup dalších knih do školní knihovny a pomůcek. 6. dubna 1908 uspořádala školní mládež a učitelský sbor stromkovou slavnost. Bylo zasazeno dvacet třešní na kopci u kostela a založen tak jubilejní sad.

V období 1. světové války poklesl počet žáků, který byl částečně způsoben tím, že děti byly nuceny pracovat a pomáhat rodičům v obživě rodiny. Jako vojáci odešli dva místní učitelé - František Tomšík a J. Polenda. Vrátil se jen Fr. Tomšík, neboť J. Polenda ve válce zahynul. Vytvoření samostatného Československého státu přivítali žáci i učitelský sbor s nadšením a oslavami. V období dalších školních let byla činnost školy zaměřena na výchovnou oblast a vykazovala stejný průběh, jako v minulém období. V průběhu druhé světové války se ve škole učilo.

Současnost

V roce 1949 byla provedena velká oprava školní budovy v hodnotě 36 000 Kč. V prosinci roku 1950 byl do školní budovy zaveden telefon a v dalších letech byly prováděny další úpravy vzhledu školní budovy. Základní hygienický nedostatek školní budovy – vodovod - byl vyřešen v roce 1966. V roce 1968 byly ve škole vyměněny dveře a zabudována nová okna. V rámci plynofikace obce v roce 1998 byl stávající kotel na tuhá paliva vyměněný za plynový. Se snahou státu o modernizaci výuky s využitím počítačů byl v roce 2002 realizován ve škole projekt Internet do škol. I po ukončení projektu je škola vybavena počítači pro žáky, které je využívají v rámci výuky, výukové programy, starší žáci se učí vyhledávat informace na internetu do výuky  a pracovat s nimi. Poslední velká oprava byla provedena v roce 2017, kdy byla vyměněna střešní krytina. Škola je v současnosti jednotřídní s 1., 2., 3., 4. a 5. ročníkem a školní družinou. Pro výuku jsou využívány dvě učebny. Jedna učebna je upravena pro výuku tělesné výchovy, kterou žáci využívají i o přestávkách.