Drobečková navigace

Aktuálně > ŠJ > Podmínky pro stravování

Podmínky stravování ve školní jídelně - výdejně

1. Platba stravného:

Od 1. ledna 2011 se platba provádí převodem z účtu rodičů formou inkasa, nebo v hotovosti, k rukám vedoucí školní jídelny paní Nechvátalové v jídelně MŠ ve Stonařově v jí určených dnech. Úplata za stravování dítěte MŠ a žáka ZŠ je povinná. Neuhrazení stravy v termínu je považováno za závažné porušení podmínek stravování a může být důvodem k ukončení docházky dítěte do MŠ a stravování žáka ZŠ ve školní jídelně - výdejně v Dlouhé Brtnici.

 2. Přihlašování a odhlašování stravy:

Provádí se nejméně 1 den předem:

   - na telefonní číslo 602 441 676;

   - osobně u učitelky MŠ.

V případě nemoci dítěte lze odhlásit stravu dítěte v první den jeho nemoci, a to nejpozději do 07:00 hodin buď na výše uvedené telefonní číslo nebo osobně u učitelky MŠ.

Na pozdější žádosti nebude brán zřetel. 

Docházku lze zkontrolovat i zpětně podle stravovacího výkazu.

Rodiče jsou povinni včas nahlásit změnu ve stravování svého dítěte přímo v MŠ – učitelkám, jinak se bude vycházet z nahlášeného stavu z předcházejícího dne. Jakmile nastane delší přerušení provozu MŠ, rodiče nahlašují i odhlašují stravu podle stávajících pravidel.

3. Onemocnění dítěte:

- má nárok na stravu pouze první den nemoci, kdy onemocnělo

4. Odběr stravy v den nepřítomnosti žáka:

jestliže si nahlášenou stravu nebude moci strávník zkonzumovat ve školní jídelně - výdejně, musí si ji strávník vyzvednout do svého jídlonosiče (MŠ svoje dózy z hygienického hlediska neposkytuje) nejpozději do 13.00 h z důvodu úklidu jídelny. Déle nelze stravu v MŠ uchovávat.

- sní-li si strávník vyzvednutou stravu doma, potom mateřská škola nenese žádnou odpovědnost za případné zdravotní potíže.

          Odpovědnost mateřské školy za pokrm končí při výdeji strávníkovi.

5. Změny:

 - je nutné včas nahlásit změny ve stravování,

- při přerušení provozu MŠ, výdejny, probíhá přihlašování / odhlašování stravy podle bodů 3 - 6 těchto podmínek.

6. Prázdniny, volna žáků ZŠ:

- v tomto období jsou žáci ZŠ vedeni jako cizí strávníci a platí za obědy plnou cenu (hodnota potravin + mzdová režie + věcná režie + doprava).

7. Stravné:

Aktuální výše stravného je vyvěšena na nástěnce na chodbě MŠ.

8. Platba za dovoz:

- je povinná (1 oběd = 3,00 Kč)

 9. Rozdělení strávníků:

Strávníci jsou rozděleni takto:

MŠ         děti 3 – 6 leté

ZŠ          žáci 7 – 10 letí

              žáci 11 – 14 letí

              žáci nad 15 let

Pro stanovení sazby stravy rozhoduje věk strávníka, který dovrší v daném školním roce, to je od 01.09. do 31.08. běžného roku.

10. Jiné: 

S veškerými dalšími dotazy a problémy ohledně stravování se musí rodiče přímo obrátit na pí Nechvátalovou, vedoucí školní jídelny mateřské školy ve Stonařově, na čísle 567 319 318.

Není v naší kompetenci řešit všechny problémy a odpovědně zodpovědět případné dotazy.

 

V Dlouhé Brtnici, 01. 09. 2016